Повідомлення про розрахунки з акціонерами

24.10.2013

Повідомлення акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Національний проект» (далі – Фонд) про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду

На виконання підпункту 2.3. пункту 2 розділу ІІ «Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду та розрахунків з акціонерами Фонду при ліквідації», затверджено Рішенням ДКЦПФР від 20.08.2010 №1324 Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє акціонерів про порядок розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією Фонду (надалі – «Повідомлення»).

1.

Повне найменування Фонду:

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Національний проект»

2.

Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду:

17.09.2013

3.

Причина прийняття рішення

про ліквідацію Фонду:

Ліквідація Фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, у відповідності до чинного законодавства, за згодою всіх акціонерів Фонду.

 

4.

Порядок та строки прийняття від акціонерів Фонду заявок про викуп належних їм на праві власності акцій Фонду (надалі – «Заявки»):

4.1. Протягом строку визначеного п.4.2. цього Повідомлення акціонери подають Заявки за формою, встановленою згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до «Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування», затвердженого рішенням ДКЦПФР № 3 від 09 січня 2003 року.

Заявки від акціонерів приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії визначеним у п. 7.1. цього Повідомлення.

4.2. Ліквідаційна комісія приймає від акціонерів Фонду Заявки протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати першого опублікування цього Повідомлення (11 жовтня 2013 року).

4.3.У разі, якщо до закінчення строку прийому Заявок усі акціонери подадуть зазначені заявки, строк прийняття Заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

5.

Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з акціонерами Фонду:

5.1. Порядок здійснення розрахунків:

5.1.1. Для викупу акцій та проведення розрахунків Компанія з управління активами, що здійснює управління активами Фонду (надалі – «КУА») та акціонер Фонду укладають договір за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії.

5.1.2. Розрахункова вартість однієї акції Фонду, за якою будуть викуповуватися акції, визначається як загальна вартість чистих активів Фонду на дату закінчення реалізації активів, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що перебували в обігу станом на дату оприлюднення НКЦПФР Розпорядження про зупинення обігу акцій Фонду, крім операцій, пов’язаних з викупом акцій Фонду, та правочинів щодо їх спадкування.

5.1.3. Для одержання розрахунку акціонер Фонду повинен пред’явити за місцем здійснення розрахунків наступні документи:

-              акціонер Фонду - фізична особа - паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

-              представник акціонера Фонду - паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси акціонера.

5.2. Умови здійснення розрахунків:

Розрахунки з акціонерами Фонду будуть здійснюватись шляхом безготівкового переказу вартості акцій Фонду на банківський рахунок акціонера, вказаний у Заявці, належним чином оформленій і поданій у відповідності до чинного законодавства. Інші умови здійснення розрахунків визначатимуться у договорах між КУА та акціонерами Фонду.

5.3. Строки здійснення розрахунків:

Розрахунки з акціонерами будуть здійснюватись протягом трьох місяців з дати закінчення реалізації активів Фонду (після спливу 150 календарних днів з дати завершення строку опрацювання заявок), та розпочнуться не пізніше «15» травня 2014 року.

6.

Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати акціонерам Фонду, але не були ними отримані (надалі – «депонування»):

6.1. Ліквідаційна комісія зобов’язана здійснити депонування протягом одного тижня з дати закінчення розрахунків з акціонерами Фонду.

6.2. Порядок проведення Депонування:

Депонування здійснюється шляхом:

-              укладення договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи - власника акцій Фонду з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів;

-              перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника акцій корпоративного інвестиційного Фонду.

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії. Сума грошових коштів, що депонується власнику акцій, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп акцій. Ліквідаційна комісія робить 2 (дві) публікації в місцевій пресі для доступу акціонерів Фонду до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів.

7.

Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів,

де здійснюватимуться розрахунки з акціонерами Фонду:

7.1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45, офіс 701.

7.2. Контактні телефони Ліквідаційної комісії: (044) 594-28-14, (044) 594-13-19.

7.3. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з акціонерами:03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45, офіс 701.

 

Голова Ліквідаційної комісії                                               Андрусенко Д.А.