Повідомлення про розрахунки з учасниками ПВІФ НВЗТ «Гарантований»

22.12.2015

Повідомлення

про розрахунки з учасниками Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Гарантований» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп»

(далі - Повідомлення про розрахунки)

 

1. Повне найменування Компанії з управління активами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (далі - Компанія).

 

1.1. Код за ЄДРПОУ 32307531

 

1.2. Місцезнаходження Компанії: 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів, діяльність з управління активами серія АГ №580142 від 16 січня 2012 року Строк дії ліцензії  з 16.01.2012 р. до - необмежений.

 

2. Повна назва Фонду:

Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду, закритого типу «Гарантований» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРІСІ 233823) (далі-Фонд).

 

3. Дата прийтяття рішення про ліквідацію Фонду та причина прийняття такого рішення:

Рішення про ліквідацію Фонду прийняте Загальними зборами учасників Компанії 17 грудня 2015 року за згодою всіх учасників Фонду у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду (Протокол б/н від 17 грудня 2015 року).

 

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форму таких заявок:

Заявки від учасників Фонду про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, далі по тексту – заявки, приймаються Ліквідаційною комісією кожного робочого дня протягом 60 календарних днів з дати отримання учасником Фонду цього Повідомлення про розрахунки.

Якщо до закінчення строку прийому заявок всі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії.

Форма заявок  встановлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб), або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30 липня 2013 року №1338.

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити:

-       для учасників фізичних осіб: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), паспортні дані, місце проживання та контактній телефон, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник, реквізити рахунку учасника в банку для здійснення розрахунків, особистий підпис;

-       для учасників  - юридичних осіб: повне найменування, місцезнаходження та телефон, код за ЄДРПОУ; кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник; реквізити поточного рахунку учасника в банку; підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи (за наявності).

Відсутність у заявці хоча б одного із зазначених реквізитів може бути підставою для відмови у прийнятті Ліквідаційною комісією такої заявки.

Заявки від учасників Фонду про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, надсилаються поштою або подаються учасником (уповноваженим представником учасника) за адресою: 04080, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.18/14. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (представника учасника) на заявці повинен бути посвідчений нотаріусом або у встановленому чинним законодавством порядку.

 

5. Порядок умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками Фонду розпочинаються з дати, що є наступним робочим днем після закінчення реалізації активів Фонду, і здійснюються протягом трьох місяців з дати реалізації активів Фонду (строк здійснення розрахунків з учасниками Фонду).

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються коштами за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду  на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

Грошові кошти, отримані від реалізації активів Фонду, розподіляються наступним чином:

- в першу чергу вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України;

- в другу чергу – здійснюються виплати кредиторам Компанії з управління активами Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Гарантований» по погашенню заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю Фонду;

- в третю чергу – здійснюються виплати учасникам Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Гарантований».

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен протягом строку здійснення розрахунків пред’явити (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків подати заяву. Заява має містити наступні відомості:

            для юридичних осіб:

-       назву юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи (Статут підприємства, довіреність тощо);

-       код за ЄДРПОУ;

-       місцезнаходження, контактні телефони, факс, адреси електронної пошти (за наявністю);

-       реквізити рахунку в цінних паперах;

-       назва депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах  та реквізити ії рахунку в Центральному депозитарії;

-       кількість цінних паперів;

-       платіжні реквізити юридичної особи (№ п/р, назва банку, МФО).

для фізичних осіб:

-       прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує ії повноваження (довіреність тощо);

-       реквізити документу, що посвідчує особу учасника Фонду або представника учасника Фонду;

-       реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

-       паспортні дані;

-       адресу проживання та/або реєстрації фізичної особи, контактні телефони, адреси електронної пошти (за наявністю), вид зв’язку та реквізити для надсилання офіційної інформації;

-       реквізити рахунку учасника Фонду в цінних паперах;

-       кількість цінних паперів;

-       платіжні реквізити фізичної особи (№ п/р, назва банку, МФО).

 

Після пред’явлення учасником Фонду зазначених документів Ліквідаційна комісія забезпечує перерахування коштів на банківський рахунок учасника на його користь протягом 7 робочих днів.

На підтвердження прийому документів від учасника Фонду Ліквідаційна комісія видає копію заявки учасника на отримання розрахунку з відповідною відміткою.

 

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були отримані:

У разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп належних їм інвестиційних сертифікатів Фонду, у строки, зазначені у Повідомленні про розрахунки, звернулися для отримання розрахунку, Ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів шляхом укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи з ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів, або шляхом перерахування грошових коштів на рахунок юридичної особи – власника інвестиційних сертифікатів ПВІФ НВЗТ «Гарантований».

Сума коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати в установлений строк.

Розрахунки з учасниками Фонду, в тому числі депонування коштів на користь учасників Фонду, які не подали зазначені заявки та не звернулися для отримання розрахунку, мають бути здійснені не пізніше 17 грудня 2016 року.

 

7. Інформація про можливість (неможливість) здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ.

Інвестиційні сертифікаті Фонду не можуть бути конвертовані в інші папери ІСІ.

 

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

1. Місцезнаходження Ліквідаційної комісії – 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, буд.18/14, Тел./факс (044) 594-28-14.

2. Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду – 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, буд.18/14, Тел./факс (044) 594-28-14.

У разі, якщо строки, зазначені в Порядку про розрахунки з учасниками за рішенням Ліквідаційної комісії змінюються, учасникам Фонду протягом трьох робочих днів надсилається повідомлення  на указану в заявці адресу.

 

Голова Ліквідаційної комісії / Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп»                                                                        Дуболазов М.О.