Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками ПВІФ НВЗТ «Тріумф»

12.11.2021

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Ліквідаційною комісією ПВІФ НВЗТ «Тріумф»

Протокол б/н від 11.11.2021 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ

Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Тріумф»

(код за ЄДРІСІ 2331090)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Капітал Груп»

(код за ЄДРПОУ 32307531)

(далі – Порядок)

 

1.Повне найменування КУА та повна назва Фонду:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРПОУ 32307531, далі - Компанія), Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду, закритого типу «Тріумф» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Капітал Груп» (код за ЄДРІСІ 2331090) (далі-Фонд).

 

2. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причина прийняття такого рішення:05 листопада 2021 року, у зв’язку безперспективністю та економічною недоцільністю подальшої роботи Фонду.  

 

3. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду Заявок про викуп інвестиційних сертифікатів, форма таких заявок:

Заявки приймаються за місцезнаходженням Ліквідаційної комісії Фонду. Ліквідаційна комісія Фонду приймає від учасників Фонду заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати відправлення (вручення) повідомлення про розрахунки. У разі якщо до закінчення строку прийому заявок на викуп усі учасники Фонду подадуть зазначені заявки, строк прийняття заявок може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. Форма заявок встановлена згідно з додатком 5 (для фізичних осіб) або додатком 6 (для юридичних осіб) до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013р. Заявки від юридичних осіб мають бути завірені підписом керівника юридичної особи або уповноваженої особи та скріплені печаткою (за наявності). Заявки від фізичних осіб мають бути завірені фізичною особою особисто або повіреним на підставі довіреності. У випадку, якщо заявка від учасника Фонду надсилається поштою, підпис учасника – фізичної особи (його представника) посвідчується нотаріально у відповідності до вимог чинного законодавства.

Здійснення конвертації інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого ІСІ відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №2073 від 01.10.2013р. неможливе.

 

 

4. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду:

Розрахунки з учасниками розпочинаються 19 листопада 2021 року. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду станом на наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Фонду,  поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу станом на 05.11.2021р.

Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити (особисто або через свого представника, опікуна, піклувальників) за місцем здійснення розрахунків такі документи: учасник Фонду (фізична особа) – паспортний документ, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (за наявності), документ, який підтверджує відкриття рахунку у банківській установі; представник учасника Фонду – паспортний документ та документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду. Умови здійснення розрахунків з учасниками Фонду визначатимуться у договорах на викуп, що будуть укладені з такими учасниками Фонду.

Строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду розпочинаються після реалізації активів та проведення розрахунків з кредиторами Фонду на наступний робочий день після складення Ліквідаційною комісією балансу та довідки про вартість чистих активів Фонду з урахуванням витрат Ліквідаційної комісії та інших витрат, що будуть понесені а процесі ліквідації Фонду, та не можуть перевищувати 60-ти календарних днів з початку таких розрахунків.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами та іншими, ніж кошти активами (у разі прийняття такого рішення всіма учасниками Фонду) за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката Фонду. Кожен з учасників отримає рівну частку вартості чистих активів Фонду, що припадає на один інвестиційний сертифікат в обігу  станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду. Розподіл інших, ніж кошти активів Фонду між його учасниками здійснюється пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів, що їм належать.

Ліквідаційна комісія отримала згоду всіх учасників Фонду на здійснення розрахунків іншими ніж кошти активами Фонду. Ліквідаційна комісія запрошує учасників Фонду укласти Договір про розподіл інших ніж кошти активів Фонду між Ліквідаційною комісією та всіма учасниками Фонду за адресою місцезнаходження Ліквідаційної комісії: місто Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд.18/14, 19 листопада 2021 року о 10:00.

 Договір про розподіл інших, ніж кошти,  активів Фонду повинен бути підписаний всіма учасниками Фонду. У разі якщо такий договір не буде підписаний хоча б одним з учасників Фонду, розрахунки за інвестиційними сертифікатами Фонду здійснюватимуться виключно коштами. Після укладення Договору про розподіл інших, ніж кошти активів Фонду забороняється перерозподіл таких активів Фонду.

У разі здійснення розрахунків з учасниками Фонду за належними їм інвестиційними сертифікатами іншими, ніж кошти, активами Фонду витрати, пов’язані з переходом права власності на активи, здійснюються за рахунок набувачів таких активів.

Після реалізації активів здійснюються розрахунки з учасниками Фонду, але в наступній послідовності: в першу чергу вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України; в другу чергу - задовольняються вимоги кредиторів КУА Фонду з погашенням заборгованості, яка виникла у зв’язку з діяльністю Фонду; після чого здійснюються виплати учасникам Фонду пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, що їм належать. Розподіл коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

 

5. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду,але не були ними отримані:у разі якщо після закінчення строку здійснення розрахунків з учасниками Фонду не всі учасники Фонду подали заявки на викуп, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп у строки, зазначені у Повідомленні, звернулися для отримання розрахунку, забезпечує депонування грошових коштів. Депонування коштів, що залишилися за непред’явленими до викупу у встановлений строк інвестиційних сертифікатів здійснюватиметься шляхом: укладання договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду з відповідним банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду. Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів Фонду, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів з метою розрахунків з учасниками, які пред’явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія Фонду та КУА зобов’язані забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати депонованих коштів.

 

6. Здійснення розрахунків з учасниками Фонду без реалізації (розподілу) / погашення протягом строку ліквідації Фонду цінних паперів, що входять до складу активів Фонду, та обліковуються за нульовою вартістю та щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв’язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію / проспектом цінних паперів та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов’язань невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебування емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації Фонду (в разі їх наявності в активах Фонду)можливе за умови письмової згоди всіх учасників Фонду щодо здійснення таких розрахунків.

 

7. Інформація щодо умов зміни строків, зазначених у цьому Порядку та порядок повідомлення про їх зміну учасників Фонду.

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників протягом 2 (двох) робочих днів в порядку, передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом надсилання (надання) повідомлення кожному учаснику Фонду персонально та розміщення на сайті КУА). Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рішенням Ліквідаційної комісії. У випадку прийняття такого рішення, Ліквідаційна комісія повідомляє учасників не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати початку таких розрахунків в порядку передбаченому для оприлюднення цього Повідомлення (шляхом надсилання (надання) повідомлення кожному учаснику Фонду персонально та розміщення на сайті КУА)

 

8. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: 04080, м.Київ, вул.В.Хвойки, буд.18/14, Тел./факс (044) 594-28-14, 594-13-19, http://capital-group.com.ua/

 

 

 

      Голова Ліквідаційної комісії/ Директор ТОВ «КУА «КАПІТАЛ ГРУП»                     Дуболазов М.О.

      Член Ліквідаційної комісії                                                                                                Онищенко М.В.

      Член Ліківдаційної комісії                                                                                                Скузіна А.В.